การนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อการออกแบบ และจัดการระบบข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวกัญญารัตน์ ธนะถาวรวิสูตร ตำแหน่งพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุม ”การนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อการออกแบบและจัดการระบบข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (ยูนิเซฟ) มีการศึกษาและข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน ตามแผน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน


Share: