การประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนงานสภาฯ ครั้งที่1/2564 ของสภาองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดสมุทรปราการ (สอ.สป.)

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอรทัย ลีฉลาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายสมพงษ์ ศรีหงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนงานสภาฯ ครั้งที่1/2564 ของสภาองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดสมุทรปราการ (สอ.สป.) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายประวิง เหมือนเดช เป็นประธานการประชุม


Share: