ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.สป. ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.สป. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีวาระการประชุมประกอบด้วย การแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนใหม่ การขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายกระทรวง พม. การรายงานผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2564/ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/แผนการดำเนินงาน/และความร่วมมือในการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ และการรายงานผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาของเจ้าหน้าที่


Share: