ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดสมุทรปราการในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางและปัญหาสังคมและโครงการพระราชดำริในพื้นที่ระดับอำเภอ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอรทัย ลีฉลาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายสมพงษ์ ศรีหงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดสมุทรปราการในฐานะ คณะกรรมการและเลขานุการในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางและปัญหาสังคม และโครงการพระราชดำริในพื้นที่ระดับอำเภอ ซึ่งมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


Share: