ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางบ่อ (ศจพอ.) ครั้งที่1/2564

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสัคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ ศรีหงษ์ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายธีระเดช คุณสนอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวลัดดาวัลย์ ญัตติณรงค์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวศิริกัญญา วงศ์สวัสดิ์เวช นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางบ่อ (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ เป็นประธานการประชุม


Share: