ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่4/2564

วันพุธ ที่22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2564
โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม นางวรรณภา สุขคง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นเลขานุการ มีประเด็นการประชุมดังนี้ 1) เพื่อทราบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 การแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยช่องทาง Protect-U Application แนวทางการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2565 และผลการดำเนินงานของหน่วยงานคณะอนุกรรมการฯ 2) เพื่อพิจารณารายงานสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ


Share: