ประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนกระทรวง พม.

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน พมจ.สป. เข้าร่วม เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานของสำนักงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงฯ


Share: