ประชุมทางไกลผ่าน Web conference กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 9/2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายปริญญา ยอดเกตุ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Confernce ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 9/2564 เพื่อติดตามแผนงบดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การเงินและบัญชี งานติดตามประเมินผล และตอบข้อซักถามของจังหวัด โดยนายกิตติ อินทรกุล รองธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน


Share: