ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายสมพงษ์ ศรีหงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการ
ในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อน
“พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZoomMeeting ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ


Share: