ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผ่าน Video conference

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และนายวรพงษ์ วุฒิพรชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในยุคชีวิตวิถีใหม่ (NewNormal) ผ่านระบบ Videoconference โปรแกรม ZoomMeeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทและการดำเนินงานที่ผ่านมาของชมรมผู้สูงอายุและร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุค NewNormal สามารถบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน


Share: