ประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ผ่าน Video conference

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางนริสา คงรอด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวสุวนันท์ นันทะวรรณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564  ผ่าน Videoconference เพื่อรับฟังแนวทางการการคัดแยกและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การขอรับสนับสนุนโครงการจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งยังสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนางสาวแร้มรุ้ง วรวัธ เป็นประธานในการประชุม


Share: