ผู้ตรวจราชการ พม.

ผู้ตรวจลงพื้นที่

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ และทีม OneHome ร่วมต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการของกระทรวง พม. เขต 1 (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) และได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายชาติชาย อุทัยพันธ์) จากนั้นเดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสํานักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2 โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขต1
เป็นประธาน และในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานบางบ่อเพิ่มทรัพย์
จำกัด ต.บางเพรียง อ. บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และสหกรณ์ปลาสลิดบางบ่อ จำกัด
ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


Share: