พม.สมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนา คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.)

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการนางสาวอรทัย ลีฉลาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายสมพงษ์ ศรีหงษ์ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายธีระเดช คุณสนอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวศิริกัญญา วงศ์สวัสดิ์เวช นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ (ศจพ.จ.) ในฐานะทีมเลขานุการร่วมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม และนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการด้านสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


Share: