พม.สมุทรปราการ เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์”

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอรทัย ลีฉลาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวภัทรวดี สุขเจริญ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การเทจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) เก็บผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวา และกวาดถนน


Share: