พม.โปร่งใสต้านทุจริต

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต“ และรับฟังการแสดงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์


Share: