มอบโล่โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบโล่โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนงานในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างคุณค่าให้แก่สังคมสูงวัย ณ ศูนย์ราชการเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ เป็นผู้รับมอบ


Share: