ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมั่นคง ณ ชุมชนบ้านทรงไทย เทศบาลตำบลบางบ่อ

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมั่นคง ณ ชุมชนบ้านทรงไทย เทศบาลตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มีการพูดคุยกับประธานชุมชนบ้านทรงไทย
ในประเด็นการบูรณาการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ


Share: