“ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ได้รับผลกระทบจากท่อแก๊สระเบิด อ.บางบ่อ”


Share: