ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีผู้ดูแลคนพิการยื่นขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีผู้ดูแลคนพิการยื่นขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
ณ ชุมชนบ้านทรงไทย เทศบาลตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


Share: