ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจแก่คนพิการและครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและพิจารณาช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมมรรถคนพิการต่อไป


Share: