ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน


Share: