อบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุวนันท์​ นันทะวรรณ​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่ศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การค้ามนุษย์​
ว่าที่​ ร.ต.​พงศกร​ เส้งสุย​ และนางสาวขวัญ​ภิรมย์​ จิตร​บุณย์​ตำแหน่ง​ นิติกร​ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ผ่านการอบรมรูปแบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีนายรัชพล มณีเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ เป็นประธานในการอบรม


Share: