แจ้งผลการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

แจ้งผลการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


Share: