โครงการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม.) เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (รุ่นที่ 2) ณ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ อพม.
ในการป้องกันปัญหาต่างๆในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งข่าวเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ 
โดยมี นาง
วรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน
ในการกล่าวเปิดโครงการ


Share: