📢📢ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการจำหน่วยพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 7 รายการ(รายละเอียดตามหนังสือ)

📢📢ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่องการจำหน่วยพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 7 รายการ(รายละเอียดตามหนังสือ)
โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ตึกศาลาประชาคม ชั้น 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2564 09.00-10.00 น. และคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ จะทำการขายทอดตลาดในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Share: