กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ

ความหมาย

“ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

“องค์กรของผู้สูงอายู” คือ องค์กรที่ผู้สูงอายุรวมตัวกันดำเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

กิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

1.การให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการ/ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน กรอบวงเงินโครงการประกอบด้วย

          -โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

          -โครงการขนาดกลาง วงเงิน 50,000300,000 บาท

          -โครงการขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 300,000 บาทขึ้นไป

ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน

          -มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน

          -สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน

          -โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง

          -เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

2.การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

          -ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายบุคคล วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท

          -ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน วงเงินกลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท

          ทั้งนี้ การกู้ยืมฯ รายบุคคลและรายกลุ่มจะต้องชำระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

3.การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

          -ด้านการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 10,000 บาท

          -ด้านอาหาร/เครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน 2,000 บาท

สถานที่ขอรับบริการ

          -ผู้มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของสำนักงานอยู่ในต่างจังหวัด

          ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่:

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial