ประชุมคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 39/2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการมอบหมาย นางนริสาคงรอด ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าร่วมประชุมคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 39/ 2565 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการได้นำเรื่องของสถานรับเลี้ยงเด็ก จำนวน 8 แห่ง ที่ผ่านการประเมินความพร้อมตามหลักกณฑ์การเปิดโรงเรียนในนอกระบบทุกสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทไป-กลับ เข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการเปิดดำเนินการ ซึ่งทางที่ประชุมพิจารณาให้สถานรับเลี้ยงเด็กทั้ง8 แห่ง สามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด


Share: