ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ (คจพ.จ.)

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ศรีหงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ (คจพ.จ.) โดยนางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้เสนอร่าง​บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนภายใต้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ (ศจพ.จ) ให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม


Share: