ประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้วามเข้าใจให้ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในการทำแบบประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนใน–นอกระบบทุกสังกัดจังหวัดสมุทรปราการและเพื่อเตรียมพร้อมการขอเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และวิทยากรจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม


Share: