ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายธีระเดช คุณสนอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เป็นประธานการประชุม


Share: