รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

อ่านเพิ่มเติม


Share: