ลงพื้นที่บ้านติดตามการประกอบอาชีพของลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรน้ำน้อย ตำแหน่ง นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามการประกอบอาชีพของลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 2 ราย และอำเภอบางพลี จำนวน 1 ราย


Share: