เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ศรีหงษ์ นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวเยาวภา จันทร์วิลัย
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share: