🥰ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนราคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร🌟🌟🌟🌟

อ่านเพิ่มเติม


Share: