(Knowledge Management : KM)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ ขอเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management : KM) ของหน่วยงาน
คู่มือขั้นตอนการทำงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300
📣สามารถด่าวโหลดเอกสารตาม URL นี้คลิก📣


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial