โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่14) พ.ศ.2558
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial