อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

พมจ.

นางภิญญา จำรูญศาสน์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ณ วันที่ / 14/12/2563    


นายพิชิตเวธน์ คำเด่นเหล็ก

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นางปพิชชญา แจวจันทึก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นาง

นางสาวบุษรา แสงพิชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวมนพัสวี ราชินจรัสศักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกลมวรรณ กองแก้ว

นิติกร

 

นายชาญชัย มีศรีจันทร์

พนักงานอำนวยการ

นายสุธินันท์ โฉมผา

พี่เลี้ยง

 

นายนิคม

นายนิคม อ่อนละไม

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวขวัญฤดี ซุ่มช้อย

นางสาวเมธาวี วิเศษไชย

ผุ้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

 

นางลำดวล ลาพิมล

นางลำดวล ลาพิมล

พนักงานทำความสะอาด

   

 

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

ณ วันที่ / 14/12/2563    


นางสาวอรทัย ลีฉลาด

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

 

นางสปัณณ์ภักค์ วัฒนพิพัฒน์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวเยาวภา จันทร์วิลัย

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 

นาง

 

นายธีระเดช คุณสนอง

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 

 

นายวรพงษ์ วุฒิพรชัย

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 

 

นายสรวิชญ์ สุวรรณพรหม

นักพัฒนาสังคม

นาง

 

นางสาวขวัญฤดี ซุ่มช้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

นายปริญญา ยอดเกตุ

นักพัฒนาสังคม

นายณัฐวุฒิ

 

นายณัฐวุฒิ อุดศรี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

  

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ณ วันที่ / 14/12/2563 


นางสาวสุฑารัตน์ แก้วลอย

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่ม

 

ชื่อ……………………….

ตำแหน่ง………………………………..

 

นาง

 

นายศิวะโรจน์ สิทธินวล

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 

 

นางสาวกนกพร ด้วงประเสริฐ

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 

นางสาวณัฐนันท์ แสงนาค

นักพัฒนาการเด็ก

 

 

 

นางสาวตรีรัตน์ ศรีสดใส

นักสังคมสงเคราะห์

 

นางสาวภัทรวดี สุขเจริญ

นักพัฒนาสังคม

 

 

นาง

 

ชื่อ…………………………………

พี่เลี้ยง

 

นางสาวนิภาวัลย์ สาลักษณ์

พี่เลี้ยง

 

 
นาง

 

นางสาวกัญญารัตน์ ธนะถาวรวิสูตร

พี่เลี้ยง

นาง

 

นางสาวรัชนีกร นากอง

เจ้าหน้าที่ ศปคร.

 

 

 
นาง

 

ชื่อ………………….

จนท.ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนฯ

 

นาง

นางสาวสุวนันท์ นันทะวรรณ

เจ้าหน้าที่ ศปคม

 
 

 

ศูนย์บริการคนพิการ

ณ วันที่ / 15/09/2563 


นางสาวสุฑารัตน์ แก้วลอย

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการศูนย์


นางสาววรรณา หาญพละ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นาง


นายพัฒนวงศ์ วารินทร์

นักพัฒนาสังคมนายปกรณ์พงศ์ วิริยะธรรม

นักพัฒนาสังคม


นายภูกิจ นุชประมูล

นักพัฒนาสังคมนางสาวพิมพ์พัชร จินดาเพ็ชร

นักสังคมสงเคราะห์


นายณัฐวุฒิ จิตรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวศศิลักษณ์ งามขำ

นิติกร

นาง


นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรน้ำน้อย

นิติกร


นาง


นายนันทวุฒิ กลิ่นเทียน

พนักงานขับรถยนต์


 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial