กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

วัตถุประสงค์

เงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (มาตรา 30) ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

2.เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

3.เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา 26

4.เพื่อสอดส่อง ดูแล และให้คำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ

5.เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

6.เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

7.เพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเห็นสมควร

เงินสนับสนุน หมายความว่า เงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ผู้ขอรับเงินสนับสนุน หมายความว่า มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ซึ่งมีผลงานหรือมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการหรือมีโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือเพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

การยื่นขอรับเงินสนับสนุน

v  ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนยื่นคำขอ พร้อมโครงการตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด

ลักษณะโครงการที่สามารถขอรับเงินสนับสนุน

v  เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

v  เป็นโครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

v  เป็นโครงการจัดทำแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

v  เป็นโครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

v  โครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร

การยื่นคำขอ

v ยื่นด้วยตนเอง หรือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นวันยื่นขอรับเงินสนับสนุน

โครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน จะต้องอยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้

v โครงการขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

v โครงการขนาดกลาง วงเงิน 50,000-100,000 บาท

v โครงการขนาดใหญ่ วงเงิน 100,000-150,000 บาท

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการกำหนดโดยอนุโลม

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial