ดาวน์โหลดฟอร์ม

เอกสารแบบฟอร์ม อื่นๆ

กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Title
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 24 พฤศจิกายน 2023
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 24 พฤศจิกายน 2023
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 24 พฤศจิกายน 2023
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 18 กรกฎาคม 2023
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 31 มกราคม 2023
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 27 มกราคม 2023
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 27 มกราคม 2023
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 27 มกราคม 2023
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 27 มกราคม 2023

  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.)

  Title
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 8 พฤศจิกายน 2023
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 27 มกราคม 2023
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 27 มกราคม 2023
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 8 พฤศจิกายน 2023
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 27 มกราคม 2023
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 27 มกราคม 2023
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 27 มกราคม 2023
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 27 มกราคม 2023
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 27 มกราคม 2023
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) 27 มกราคม 2023

   รับรององค์กรสวัสดิการสังคม

   1.แบบคำขอรับรองรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

   2.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานองค์กร

   3.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

   4.ใบปะหน้าหลักเกณฑ์และหลักฐานรับรององค์กรสวัสดิการสังคม

   รับรององค์กรสาธารณประโยชน์

   1.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน

   2.แบบรับรององค์กรสาธารณประโยชน์(กรณีมูลนิธิ สมาคม)ก.ส.ค.01

   3.แบบรับรององค์กรสาธารณประโยชน์(กรณีองค์กรภาคเอกชน)ก.ส.ค.02

   4.แบบ กสค 4 (องค์กรสาธารณประโยชน์)

   5.ใบปะหน้าหลักเกณฑ์และหลักฐาน การรับรององค์กรสาธารณประโยชน์

   6.แบบ กสค 7 (องค์กรสวัสดิการชุมชน)

   7.หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมฯ

   แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนกองทุน กสจ.

   1.แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุน (Word)

   2.แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุน (PDF)

   3.หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับการสนับสนุน

   แบบรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.03)

   แบบรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.03)

   แนวทางการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแบบ กสส 04

   แนวทางการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแบบ กสส 04

   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

   Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial