ตรวจประเมินการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เพื่อพิจารณาการเปิดดำเนินการ

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้
นางสาวณัฐนันท์ แสงนาค นักพัฒนาการเดีก ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจประเมินการฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานรับลี้ยงเด็กเอกชน เพื่อพิจารณาการเปิดดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัฒมทาวงษ์ -มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 สถานรับเลี้ยงเด็กบัณฑิตกวี เนิร์สเซอรี่ โดยพบข้อเท็จจริงคือ สถานรับเลี้ยงเด็กทั้ง 2 แห่ง ได้ปฏิบัติตมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19) ของกรมอนามัย และตามคู่มือการป้องกัน COVD-19 ในด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน แต่ยังมี ข้อต้อง ปรับปรุงแก้ไข โดยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปรากร ขอให้สถนรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัฒมทาวงษ์ -มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 ปรับรุงแก้ไขตมกณฑ์การประเมินบางข้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กบัณฑิตกวี เนิร์สเซอรี่ ไม่มีข้อให้ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด


Share: