ประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ(สำนักงาน ก.ส.ค.) ได้ประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ประจำปี 2565 เพื่อให้การดำเนินการรับรองมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์กับหน่วยงานให้มีการบริการที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โดยสามารถยื่นคำขอรับบริการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ภายในเดือน พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามคู่มือการรับรองมาตรฐานและแบบคำขอรับรองตามรหัสคิวอาร์โค้ดแนบท้าย โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ก.ส.ค. กลุ่มการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2659 6180

เอกสารแนบ คลิกเพื่ออ่าน


Share: