ประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.สป. ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.สป. ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ผ่านโปรแกรม Zoom) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวง พม. และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด แผนการดำเนินงานและความร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมแนะนำและให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 ราย โดยมี นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม


Share: