ประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ครั้งที่ 3 “การขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อคุ้มครองและเสริมสร้างพลังสตรีและครอบครัวสิทธิความเสมอภาคของกลุ่ม LGBTQ กับความเป็นธรรมทางสังคม”

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.45 – 16.30 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอรทัย ลีฉลาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ครั้งที่ 3 “การขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อคุ้มครองและเสริมสร้างพลังสตรีและครอบครัวสิทธิความเสมอภาคของกลุ่ม LGBTQ กับความเป็นธรรมทางสังคม” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นเวทีการสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรกระทรวง พม. เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปยกระดับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีเป้าหมายที่คมชัดมากขึ้นในทุกระดับ โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม


Share: