บทบาท หน้าที่ ภารกิจ

บทบาท หน้าที่ ภารกิจ สนง.พมจ.สมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(สนง.พมจ.)เป็นราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พ.ศ.2559โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

1.จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

3.ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

4.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

5.ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

6.กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการตามกฎหมายนโยบายของกระทรวงและติดตามและประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบ

ของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงในระดับจังหวัด

7.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง

9.รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคมในระดับจังหวัด

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้าถึงและครอบคลุมประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเห็นความจำเป็นที่จะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนางานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานตามภารกิจใหม่ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวงที่จะเป็นองค์การและกลไกระดับชาติที่เอื้ออำนวยและประสาน เชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีบริการสวัสดิการและการคุ้มครอง อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเสมอภาคสามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนเป็นสังคมสันติสุขน่าอยู่และยั่งยืนต่อไป

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial