โครงการ “เสวนา: งานสังคมสงเคราะห์ในมุมมองสหวิทยาการด้วยวิธีการบูรณาการ (จากนโยบายสู่การปฏิบัติ) ”

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอรทัย ลีฉลาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการ “เสวนา: งานสังคมสงเคราะห์ในมุมมองสหวิทยาการด้วยวิธีการบูรณาการ(จากนโยบายสู่การปฏิบัติ)” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใหม่ องค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด


Share: